پنج‌شنبه 19 آذر‌ماه سال 1388

 

 

کارکردن با جماعت هنرمند و روشن فکر همیشه مشکل تر از افراد دیگر است، گاه به سختی می کوشم تا طراحی بعضی از نشانه ها را تا حد بسیار ساده و موجز ومختصری جلو ببرم. جمعی از مخاطبان به راحتی این سادگی و خلاصگی به دست آمده را می پسندند و برعکس بعضی دیگر تصور می کنند در طراحی کم کاری وکم اندیشی کرده ام ! Design: Siamak Emami